Shaykh Lokman Efendi Hz – Jumma Khutba – LOVE OF THE HABIB (AS) – 4 Rajab 1443